ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14 นาฬิกา นายปฐม  สมบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อนุมัติให้นางประภาศรี  รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ “ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 
อ่านข่าว