ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

“โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการศาลยุติธรรมและกฎหมายสู่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 7)

“โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการศาลยุติธรรมและกฎหมายสู่ประชาชน”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 7)
                 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายปฐม  สมบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านการศาลยุติธรรมและกฎหมายสู่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7 โดยมีการแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแก่ประชาชน ข้าราชการ เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเสริมสร้างสังคมให้เรียบร้อยสงบสุข ลดความขัดแย้งและลดการนำคดีขึ้นมาสู่ศาล โดยออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วัดคูเมือง บ้านหนองสะแก หมู่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ