ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนตุลาคม 2561

การประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี  ประจำเดือนตุลาคม 2561
           เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และนางกนกรัตน์ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการปฏิบัติงานในศาลฯ ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ